Замовити курсову, дипломну, контрольну роботу, диссертацію

курсові роботи, дипломні роботи, дисернтації

C 11:00 до 19:00 (пн-пт)


Меню сайту
Пошук готових
Курсових, Дипломних
Категорії розділу
Дипломна робота з державного управління
Курсова робота з державного управління
Реферат з державного управління
Частина дипломної роботи по державному управлінні
Доповідь
Есе по державному управлінню
Питання до іспиту, відповіді на екзамен, шпаргалки по державному управлінню
Контрольні роботи по державму управлінню
Свята
Праздники Украины
Головна » Перейти до списку дисциплін » Державне управління » Питання до іспиту, відповіді на екзамен, шпаргалки по державному управлінню

Питання до іспиту
08.09.2014, 18:01

Тема:    Питання до іспиту    

Дисципліна виконання роботи:    Управління державними інституціями    

№ роботи:    21722    

питання до іспиту    

Обсяг виконаної роботи:    144    сторінок.    

ЗМІСТ

Блок 1 8
1. Влада й управління. Багатогранність державного управління та різні концепції його тлумачення. 8
2. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. 9
3. Поняття принципу державного управління. Застосування принципів державного управління. 10
4. Поняття та сутність функцій державного управління. 11
5. Поняття та сутність методів державного управління. 12
6. Особливості і проблеми державно-управлінської діяльності в незалежній Україні. 13
7. Статус глави держави в Україні і його функції. 14
8. Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі виконавчої влади. 15
9. Місцеві державні адміністрації в Україні: організаційно-функціональна характеристика. 16
10. Діалектична єдність функції та структури в системі державного управління. 17
11. Особливості організаційної структури державного управління в зарубіжних країнах. 18
12. Посадові особи в системі державної служби. Політичні посади і державна служба. 19
13. Правовий статус державних службовців. 20
14. Особливості контролю у системі державної служби. 21
15. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби. 22
16. Державна кадрова політика України на сучасному етапі: тенденції та перспективи. 23
17. Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту. 24
18. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. 25
19. Кадрова політика в органах місцевого самоврядування. 26
20. Основні методи наукового пізнання. 27
21. Етапи логіко-теоретичної реконструкції управлінського об’єкта (формулювання «предмета дослідження») 28
22. Порівняльний аналіз взаємодії політики і економіки у розвитку суспільства: європейський досвід і Україна. 29
23. Цивілізаційний підхід до аналізу  поступу суспільства (А.Тойнбі). 30
24.Концепції постіндустріального суспільства (З.Бзежинський,                  О.Тоффлер). 31
25. Професійна етика, управлінська етика та етика державного службовця: витоки, основні складові, сучасні тенденції розвитку. 32
26. Принципи етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави: особливості, форми закріплення та реалізації (зарубіжний та вітчизняний досвід). 33
27. Діловий та службовий етикет в державному управлінні. 34
28. Форма держави. 35
29. Правові норми, їх основні види та форми реалізації. 36
30. Правопорушення та юридична відповідальність. 37
31. Конституційні засади державного ладу. 38
32. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. 39
33. Конституційно-правові засади прямої та представницької демократії. 40
34. Органи державної влади і управління як суб’єкти адміністративного права. 41
35. Правові акти державного управління, їх класифікація. 42
36. Антикорупційна політика в системі державного управління. 43
37. Які функції виконує публічна сфера у взаємодії влади і суспільства? 44
38. Розкрийте функціональні особливості публічної («політичної») діяльності і управлінської («адміністративної») діяльності. 45
39. Охарактеризуйте концептуальні підходи, які визначають зв'язок між політикою і управлінням. 46
40. Дайте своє бачення розуміння взаємозв'язку політичного процесу суспільства й управління. 47
41. Поняття національної безпеки. Об’єкти та основні принципи забезпечення національної безпеки України. 48
42. Поняття та сутність національних інтересів. Пріоритети національних інтересів України. 49
43. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО): призначення, функції, особливості формування, порядок прийняття рішень. 50
44. Суб’єкти забезпечення національної безпеки України. 51
45. Ознаки та моделі національної економіки. 52
46. Зміст і основні проблеми сучасної економіки. 53
47. Основні етапи розвитку економічної теорії. 54
48. Державні фінанси, їх сутність, роль і види. 55
49. Склад доходів та видатків державного бюджету. 56
50. Бюджетний процес, його стадії та терміни здійснення. 57
51. Розгляд та прийняття державного бюджету України. 58
52. Аналіз державного втручання в роботу ринків. 59
53. Обмеження на державне втручання: неспроможність влади. 60
54. Аналіз державного постачання суспільних благ. 61
55. Основні етапи циклу вироблення державної політики. 62
56. Джерела інформації та індикатори, які необхідні для визначення проблем політики. 63
57. Моделі та види державної політики. 64
58. Поняття та суть місцевого самоврядування. Концепції місцевого самоврядування. 65
59. Сучасна модель місцевого самоврядування в Україні. 66
60. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. 67
61. Муніципальна реформа в Україні. 68
62. Регіон і регіоналізм. Адміністративно-територіальний поділ України. 69
63. Функції регіонального управління та їх зміст. 70
64. Методи регулювання соціально-економічних процесів в регіоні. 71
65. Концепція державної регіональної політики в Україні: зміст та     завдання. 72
66. Структура, зміст та особливості функціонування системи соціального захисту в умовах адміністративно-розподільчої та ринкової економіки. 73
67. Соціальна політика як чинник розвитку соціальних відносин. Характеристика суб'єктів та об'єктів соціальної політики України в сучасних умовах. 74
68. Гуманітарна політика в Україні: загальнонаціональні пріоритети, мета, завдання, принципи реалізації та тенденції розвитку. 75
69. Гуманітарна політика в Україні: загальнонаціональні пріоритети, мета, завдання, принципи реалізації та тенденції розвитку. 76
70. Етапи формування, становлення та розвитку соціальної політики в незалежній Україні. Законодавче та нормативно-правове забезпечення щодо здійснення соціальної політики в Україні. 77
71. Сутність та зміст соціальної складової в Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки в Україні. 78
72. Зміст та основні напрями державної інформаційної політики України. 79
73. Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні. 80
74. Стан та перспективи розбудови електронного урядування в Україні. 81
75. Механізми політичної соціалізації українського населення відповідно до ціннісних орієнтацій європейського суспільства. 82
76. Системи регіонального управління у східноєвропейських країнах (політичний, економічний  та соціальний аспекти). 83
77. Система управління зовнішньоекономічної діяльності. Зміст та структура механізму управління зовнішньоекономічної діяльності. 84
78. Політичні виклики інтеграційних процесів  в Європі. 85
79. Механізм адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС. 86
80. Угода про асоціацію України – ЄС: сучасні виклики інтеграційного процесу. 87
81. Сутність стратегічного управління як інструменту здійснення системних змін. 88
82. Роль стратегічного планування в реалізації завдань трансформації сучасного публічного управління. 89
83. Особливості стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівнях. 90
84. Характеристика процесу стратегічного планування: узагальнена модель та інструменти його реалізації. 91
85. Інтеграція стратегічного та проектного підходів при плануванні місцевого розвитку. 92
86. Правова база державної статистики. Закони України про інформацію та про державну статистику. 93
87. Статистичні спостереження: форми, види, методи обробки. 94
88. Основні прийоми аналізу рядів динаміки. 95
89. Сутність та зміст інформації в діяльності органів державної влади. 96
90. Види інформаційно-аналітичних документів та основні принципи їх складання. 97
91. Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади. 98
Блок 2 99
1. Роль комунікативних бар’єрів у виникненні конфліктів між керівником та підлеглими. 99
2. Контроль керівника в організації діяльності підлеглого: ваша ідеальна схема. 100
3. Діяльність керівника у залагодженні конфліктів. 101
4. Застосування конфліктології в практичній діяльності керівника. 102
5. Компетентне управління як фактор попередження конфлікту. 103
6. Роль керівника в процесі створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців 104
7. Організація діяльності керівника: проблеми та перспективи 105
8. Управлінсько-комунікативна некомпетентність керівника як джерело конфлікту. 106
9. Особливості діяльності керівника під час створення ефективного трудового колективу 107
10. Ідеальна модель спілкування на державній службі в системі: керівник-підлеглий. 108
11. Інформаційно-комунікаційна діяльність: основні поняття, цілі, принципи організації. 109
12. Узагальнена схема інформаційного процесу: класифікація інформації, етапи обробки даних під час її передачі. 110
13. Види комунікацій в організації. Основні типи комунікаційних зв’язків. 111
14. Основи побудови системи інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в організації. 112
15. Еволюція розвитку інформаційних систем. Архітектура та основні компоненти інформаційних систем. 113
16. Технології побудови інформаційно-комунікаційних систем. Види інформаційних систем, що застосовуються на різних рівнях управління. 114
17. Організація баз даних в інформаційній системі органу управління. 115
18. Автоматизоване робоче місце керівника. Функціональне та програмно-прикладне забезпечення його робочого місця. 116
19. Інтернет-технології: модель комунікацій в інформаційному гіперсередовищі, маркетинг, можливості пошуку інформації. 117
20. Характеристика інформаційних систем на основі web-технологій: інтранет, екстранет та ін. Проблеми їх впровадження. 118
21. Проектний підхід, його місце і роль у публічному управлінні та реалізації стратегій розвитку. 119
22. Проекти як інструменти реалізації стратегічних пріоритетів розвитку. 120
23. Основні функції управління проектом. 121
24. Ініціалізація проекту і формування його результатної складової. 122
25. Основні види проектного аналізу. 123
26. Характеристика процесу планування проекту. 124
27. Структуризація проекту: принципи побудови WBS, OBS, RBS, AM та інших структур проекту. 125
28. Мережне планування. Діаграма Гантта. 126
29. Управління реалізацією проекту. 127
30. Організаційне та інформаційно-комунікаційне забезпечення реалізації проекту. 128
31. Напрями впровадження підходів менеджменту до публічного управління. Поняття й проблемне поле муніципального менеджменту. 129
32. Програмування розвитку міста: основні засади розробки прогнозов, сценаріїв, стратегій, програм, проектів розвитку міста. 130
33. Програмно-цільове структурування генеральної мети розвитку міста: від цілей до проектів їх реалізації. 131
34. Програмно-цільовий метод формування бюджету та його місце у стратегічному плануванні муніципального розвитку. 132
35. Сучасні моделі якості. Управління на основі моделей якості. 133
36. Публічні та муніципальні послуги: співвідношення, зміст та проблеми якісного надання. Стандартизація порядку надання адміністративних   послуг. 134
37. Менеджмент персоналу органу муніципального управління. Підходи до оцінювання успішності діяльності. 135
38. Муніципальний маркетинг та бенчмаркінг. 136
39. Основи управління муніципальною власністю на корпоративних    засадах. 137
40. Основи розроблення муніципальних інвестиційних проектів та управління ними. Формування проектів під гранти. Основи фандайзингу. 138
41. Особливості прийняття рішень у публічному управлінні. Державно-управлінські рішення. 139
42. Колективне та індивідуальне прийняття рішень: переваги та недоліки кожного виду. 140
43. Основні моделі та критерії прийняття управлінських рішень 141
44. Влив особистих рис на прийняття рішень у публічному управлінні. 142
45. Час як ресурс і ціль організації та особистості 143
46. Хронометраж: інвентаризація та аналіз часу 144
47. Інструменти організації часу 145
48. Часові витрати (внутрішні і зовнішні перешкоди, поглиблений аналіз перешкод часу) 146

Рік написання роботи:    2013

Оформити попереднє замовлення
Тема повідомлення:
Тема роботи (вказана вище плану роботи):
№ роботи (вказаний вище, після теми роботи):
Уточнення по роботі чи оплаті:
Варіанти оплати:
Телефон Замовника (Обов'язкове поле):
E-mail Замовника (Обов'язкове поле):

Вартість готових робіт з сайту:
Реферат - 2 грн. за сторінку
Курсова робота - 3 грн. за сторінку
Дипломна робота - 4 грн. за сторінку
Бізнес-план - 150 грн. за роботу
Відповіді на іспит, шпаргалки - 100 грн. за предмет

Проглянути зміст роботи і придбати її можна в офісі студії.
Якщо Ви не в Києві або Вам не зручно під'їжджати в офіс, заздалегідь проконсультувавшись з менеджером студії роботу можна отримати  по електронній пошті після 100% -ої оплати по банківських реквізитах студії
У вартість роботи включено електронний варіант роботи без роздруку.
Придбані готові роботи студії не підлягають поверненню і допрацьовуються тільки за додаткову вартість.

Можливе виконання роботи з цієї тематики на замовлення. т 8(044) 599-69-86
Категорія: Питання до іспиту, відповіді на екзамен, шпаргалки по державному управлінню | Додав: ise3
Переглядів: 206 | Завантажень: 0
Послуги
Розклад роботи
Партнери сайту
 • Посилання
 • Статистика

   

   
  Copyright © 2018informative studio Expert 
  Вся інформація, розміщена на веб-сайті http://studiya-expert.at.ua/ включаючи статті, тексти, фото-, аудіо-та відеоматеріали, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір і розташування матеріалів є власністю інформаційної студії Експерт та об'єктом авторських прав, охороняється відповідно до законодавства про захист авторських прав.
   
  Яндекс цитирования