Замовити курсову, дипломну, контрольну роботу, диссертацію

курсові роботи, дипломні роботи, дисернтації

C 11:00 до 19:00 (пн-пт)


Меню сайту
Пошук готових
Курсових, Дипломних
Категорії розділу
Дипломні роботи по економіці
Курсова робота з економіки
Реферат з економіки
Бізнес-план
Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки з економіки
Звіт по практиці
Есе по економіці
Доповідь по економіці
Свята
Праздники Украины
Головна » Перейти до списку дисциплін » Економіка » Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки з економіки

Відповіді на питання Історія економіки та економічної думки
03.09.2014, 18:12

Тема:    Відповіді на питання    

питання до іспиту  

Дисципліна:    Історія економіки та економічної думки    

Обсяг:    100    сторінок.    

№ роботи:    20274    

ЗМІСТ
Тема 3. Господарський розвиток та економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е.-XV ст. н.е.) 7
1. Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? 7
2. Чому господарство Стародавнього Риму називалося класичним? 7
3. Через які економічні причини зазнало краху античне суспільство? 8
4. Охарактеризуйте шляхи формування, форми і типи власності в добу Середньовіччя 8
5. У чому полягали особливості періоду переходу господарського розвитку Західної Європи від античності до Середньовіччя? 9
6. Назвіть спільні риси, притаманні економічній думці країн Стародавнього Сходу й античності та обґрунтуйте свою думку 10
7. У чому суть вчення Аристотеля про економіку та хрематистику? 11
8. Хто такі каноністи, які економічні ідеї та погляди вони обстоювали 11
9. Які економічні процеси і явища відображені в писемних пам’ятках України доби Середньовіччя? 12
Тема 4. Формування передумов виникнення ринкового господарства та їх відображення в економічній думці (ХVI – перша половина XVII ст.) 13
1. Назвіть економічні причини і наслідки географічних відкриттів 13
2. Обґрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства в країнах Західної Європи почалося в XVI ст. 13
3. Дайте визначення мануфактури, її типів 14
4. Розкрийте особливості мануфактурного періоду в розвитку промисловості в країнах Західної Європи, США 15
5. Соціально-економічні та історичні умови виникнення меркантилізму 15
6. Назвіть характерні особливості меркантилізму в різних країнах 16
Тема 5. Розвиток ринкового господарства в суспільствах європейської цивілізації та його відображення в економічній думці (друга половина XVII – 60-ті роки XIX ст.) 18
1. У чому полягає суть промислового перевороту? Які його наслідки? 18
2. Які особливості промислового перевороту у Великобританії, Німеччині, Франції? 18
3. Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації 19
4. Коли і за яких умов виникла класична школа політичної економії? Які завдання вона ставила? 20
5. Що нового зробили для розвитку економічної науки В.Петті в Англії і П.Буагільбер у Франції? 21
6. Основні ідеї школи фізіократів. Її  місце  в історії економічних учень 22
7. Розкрийте особливості методології  дослідження А.Сміта 23
8. Сутність теорії вартості А. Сміта 23
9. Назвіть принципи оподаткування за Смітом. Наскільки вони актуальні сьогодні? 24
10. Охарактеризуйте  теоретичні позиції А.Сміта про заробітну плату, прибуток, ренту, капітал 25
11. Як розумів ключові проблеми економічної теорії Д. Рікардо? 26
12. Які основні проблеми економічного розвитку у працях  Т. Мальтуса і Н. Сеніора? 26
13. Які фактори беруть участь, за Сеєм, у створенні корисності? 28
15. Поясніть принцип дії “закону Сея”. 28
16. Як трактує Дж.С. Мілль категорії вартість, продуктивна праця, заробітна плата, рента? 29
17. У чому полягали особливості економічного і політичного розвитку в Німеччині в порівнянні з іншими західноєвропейськими країнами в 40-х роках ХІХ ст.? 30
18. Які роботи були написані К. Марксом спільно з Ф. Енгельсом в 40-х роках ХІХ ст.? Значення цих робіт для розвитку  економічної теорії марксизму. 31
19. Зміст і структура І, ІІ, ІІІ томів ""Капіталу"" 32
20. Які особливості історичного розвитку Німеччини в першій половині ХІХ ст.? 33
21. У чому сутність і значення ""індустріального"" виховання нації у          Ліста? 34
22. Основна характеристика ідей історичної школи 34
Тема 6. Господарство та економічна думка країн західної Європи на етапі монополістичного розвитку ринкової економічної системи (70-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 36
1. Назвіть основні здобутки науки, техніки, технології виробництва в останній третині ХІХ ст. та їх наслідки. 36
2. Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки 37
3. Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн світу протягом останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.? 38
4. Якими були передумови та наслідки створення монополістичних об’єднань? Назвіть основні форми монополій 44
5. Коли завершилося формування світового ринку? 47
6. У чому полягає основна ідея маржиналізму? 48
7. Що нового у вченні маржиналістів порівняно з класичною школою? 51
8. Розкрийте основні погляди представників австрійської школи. 52
9. У чому схожість і відмінність неокласичної та класичної шкіл? 54
10. У чому полягає принцип економічної рівноваги у А.Маршалла? 55
11. Як відповідно до концепції Дж.Б. Кларка розподіляється доход між факторами виробництва? 56
Тема 7. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 58
1. Розкрийте зміст аграрних реформ 1848 і 1861 рр., зробіть їх порівняльний аналіз 58
2. Коли розпочався і як проходив промисловий переворот на українських землях? 60
3. У чому полягає сутність індустріалізації України? 62
4. Як вплинула індустріалізація на розвиток українських міст? 64
5. Як розвивалася банківська система? 65
6. Розкрийте основний зміст теорії цінності А. Антоновича 66
7. Як вплинула теорія економічних циклів М. Туган-Барановського на світову економічну думку? 67
8. Які наукові відкриття належать Є.Слуцькому? 68
Тема 8. Світове господарство та економічна думки на початку ХХ ст. 71
1. Проаналізуйте економічні наслідки першої світової війни. 71
2. Як розвивалося господарство світу у 20- ті роки ХХ ст.? 72
3. Охарактеризуйте світову економічну кризу 1929-1933 рр. та її особливості в провідних країнах світу 73
4. Чим різнилися шляхи виходу із світової економічної кризи США та Німеччини? 76
5. У чому полягає новизна економічного вчення Дж.М.Кейнса? 78
6. Від чого згідно з теорією Кейнса залежить динаміка особистого споживання та інвестицій? 78
7. Поясніть сутність ""основного психологічного закону"" Дж.М.Кейнса 78
8. Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією ""недосконалої конкуренції"" Дж.Робінсон? 79
9. Розкрийте сутність теорії недосконалої конкуренції Дж.Робінсон 80
10. У чому відмінність підходу до аналізу монополії і конкуренції Є.Чемберліна від концепції Дж.Робінсон? 82
11. Що становить методологічну основу теорії економічного зростання неокласиків? 82
12. Поясніть теорію ефективної конкуренції Й.Шумпетера 84
13. Дайте загальну характеристику неолібералізму 85
14. Які основні положення і висновки теорії економічних порядків В.Ойкена? 88
15. Зміст економічної концепції  і реформи Л.Ерхарда 89
16. У чому полягають монетарні рецепти регулювання інфляції? 90
17. Що покладено в основу інституціоналізму? 91
18. Розкрийте зміст теорії ""бездіяльного класу"" Т.Веблена 92
19. Які етапи в еволюції капіталізму визначав Дж.Коммонс? 94
Тема 9. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями економічної думки в глобальному середовищі (50 – ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 96
1. Які економічні наслідки другої світової війни? 96
2. У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки? 96
3. Визначте тенденції і напрями розвитку світового господарства у 50-90 роках ХХ ст. 98
4. Охарактеризуйте структурні зрушення у світовому господарстві під впливом НТР 101
5. Проаналізуйте чинники, що сприяли „економічному диву” Німеччини та Японії у 50-60 роках ХХ ст. 104
6. Яка роль держави в розвитку національних господарств розвинених країн? 107
7. Визначте основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50-90 роках ХХ ст. 108
8. Назвіть основні причини, суть та наслідки інтеграційних процесів 115
9. Як Ви розумієте теорію  циклу Хансена? 117
10. Які течії виділяються в кейнсіанстві? 117
11. Яке значення мала кейнсіанська теорія в економічній політиці? 123
12. У чому полягають монетарні рецепти регулювання інфляції? 124
13. Поясніть, у чому зміст ідеї ""неокласичного синтезу"" П. Самуельсона? 125
14. Які висновки випливають із теорії раціональних очікувань? 125
15. Поясніть ефект кривої А. Лаффера 126
16. У чому суть проблеми трансформації суспільства? 127
17. Поясніть сутність концепції ""техноструктури й індустріальної системи"" Дж.Гелбрейта 129
18. У чому сутність теорії ""суспільного вибору"" Дж. Б'юкенена? 130
19. Як пропонує вирішити проблему ""зовнішніх ефектів"" Р. Коуз? 131
20. Розкрийте сутність концепції ""соціального партнерства"". 131
21. Визначте ознаки системи ""постіндустріалізму"" в теорії Белла. 132
22. Що таке футурологія? 132
23. Розкрийте зміст сучасних концепцій футурології 132
Тема 10. Господарство та економічна думка України в умовах командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи господарства (20 – ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 135
1. Суть політики „воєнного комунізму”. 135
2. У чому полягала суть нової економічної політики? 135
3. Охарактеризуйте хід, особливості і наслідки сталінської індустріалізації в Україні 138
4. Як вплинула колективізація на стан сільського господарства? 140
5. Якими були причини та наслідки реорганізації управління промисловістю в 50-60 роки? 142
6. Як відбилася реформаторська діяльність М. Хрущова на становищі сільського господарства? 144
7. Визначте основні напрямки розвитку господарства України в другій половині 60-80-х роках. 146
8. Спроби реформування господарської системи у другій половині 80-х рр. 149
9. Що сприяло проведенню грошової реформи 1996 року? У чому її суть 152
10. Які проблеми вирішуються в Україні в ході ринкових реформ? 154
11. Як розвивалася економічна думка після Жовтневої революції? 157
12. На яких методологічних принципах базувалась політекономія соціалізму? 163
13. Які думки панували в економічній науці щодо шляхів переходу до соціалізму? 168
14. Розкрийте основний зміст дискусій щодо проблеми запровадження нової економічної політики? 171
15. У чому сутність теорії ""довгих хвиль"" М. Кондратьєва? 174
16. Розкрийте методологію побудови планів у концепції М. Кондратьєва 176
17. У чому, на думку О.Чаянова, переваги кооперації в аграрному     секторі? 177
18. Які особливості сімейно-трудового господарства за Чаяновим? 178
19. Які основні економічні проблеми досліджували радянські вчені у 50-90-х роках? 180

Рік надходження роботи:    2013

Оформити попереднє замовлення
Тема повідомлення:
Тема роботи (вказана вище плану роботи):
№ роботи (вказаний вище, після теми роботи):
Уточнення по роботі чи оплаті:
Варіанти оплати:
Телефон Замовника (Обов'язкове поле):
E-mail Замовника (Обов'язкове поле):

Вартість готових робіт з сайту:
Реферат - 2 грн. за сторінку
Курсова робота - 3 грн. за сторінку
Дипломна робота - 4 грн. за сторінку
Бізнес-план - 150 грн. за роботу
Відповіді на іспит, шпаргалки - 100 грн. за предмет

Проглянути зміст роботи і придбати її можна в офісі студії.
Якщо Ви не в Києві або Вам не зручно під'їжджати в офіс, заздалегідь проконсультувавшись з менеджером студії роботу можна отримати  по електронній пошті після 100% -ої оплати по банківських реквізитах студії
У вартість роботи включено електронний варіант роботи без роздруку.
Придбані готові роботи студії не підлягають поверненню і допрацьовуються тільки за додаткову вартість.

Можливе виконання роботи з цієї тематики на замовлення. т 8(044) 599-69-86
Категорія: Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки з економіки | Додав: ise3
Переглядів: 358 | Завантажень: 0
Послуги
Розклад роботи
Партнери сайту
 • Посилання
 • Статистика

   

   
  Copyright © 2018informative studio Expert 
  Вся інформація, розміщена на веб-сайті http://studiya-expert.at.ua/ включаючи статті, тексти, фото-, аудіо-та відеоматеріали, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір і розташування матеріалів є власністю інформаційної студії Експерт та об'єктом авторських прав, охороняється відповідно до законодавства про захист авторських прав.
   
  Яндекс цитирования