Замовити курсову, дипломну, контрольну роботу, диссертацію

курсові роботи, дипломні роботи, дисернтації

C 11:00 до 19:00 (пн-пт)


Меню сайту
Пошук готових
Курсових, Дипломних
Категорії розділу
Дипломна робота по праву
Курсова робота по праву
Реферат, контрольна робота по праву
Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки по праву
Свята
Праздники Украины
Головна » Перейти до списку дисциплін » Право » Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки по праву

Дати відповіді на питання (147 пит.)
16.09.2014, 17:30

Тема:    Дати відповіді на питання (147 пит.)    

Дисципліна виконання роботи:    Трудове право    

№ роботи:    20573    

вид роботи:    питання до іспиту    

Обсяг виконаної роботи:    63    сторінок.    

Зміст виконаної роботи:
1. Конституція України і трудові правовідносини 5
2. Поняття і система трудового права як галузь права і науки 5
3. Предмет і метод трудового права 6
4. Функції трудового права і його відмежування від цивільного й адміністративного 6
5. Поняття і основні принципи трудового права 7
6. Єдність і диференціація правового регулювання праці 7
7. Кодекс про працю України (загальна характеристика) 8
8. Загальне і спеціальне законодавство про працю 8
9. Розвиток законодавства України про працю 9
10. Права профспілок у регулюванні трудових відносин 9
11. Права профкому в регулюванні трудових відносин 9
12. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права 10
13. Громадяни(працівники) як суб’єкти трудового права 10
14. Власник підприємств як суб’єкт трудового права 11
15. Трудові колективи як суб’єкти трудового права 11
16. Правові гарантії для виборних профспілкових працівників 11
17. Поняття і правове значення колективного договору 11
18. Сторони, форма і зміст колективного договору 12
19. Основні розділи колективного договору 12
20. Додатки до колективного договору та їх правове значення 12
21. Сфера дії, сфера поширення і відповідальність за порушення колективного договору 13
22. Поняття, суб’єкти і зміст трудових правовідносин 13
23. Трудова право дієздатність суб’єктів правових дієвідносин 14
24. Колективні правовідносини в сфері трудового права 14
25. Підстави виникнення трудових правовідносин 15
26. Трудові та інші правовідносини в галузі суспільної організації праці 15
27. Поняття зайнятості і право громадян на зайнятість 16
28. Закон України про зайнятість населення (загальна характеристика) 16
29. Поняття і органи працевлаштування 17
30. Працевлаштування неповнолітніх 17
31. Поняття безробіття і правові гарантії безробітнім 18
32. Порядок розподілу молодих фахівців 18
33. Організація оплачуваних громадських робіт 19
34. Поняття і умови укладення трудового договору 19
35. Випробування при зарахування на роботу 20
36. Трудовий контракт і його застосування 20
37. Гарантії про прийняття на роботу жінок 20
38. Сторони трудового договору 21
39. Зміст і форма трудового договору 21
40. Строки трудового договору 22
41. Порядок оформлення трудового договору 22
42. Трудовий договір за сумісництвом 23
43. Тимчасовий і сезонний трудовий договір 23
44. Трудовий договір за конкурсом 23
45. Правове значення зміцнення умов трудового договору 24
46. Поняття і види переведень на іншу роботу 24
47. Строки випробування і їх правові наслідки 25
48. Тимчасові переведення і порядок їх запровадження 25
49. Постійні переведення і їх правове значення 26
50. Правова відмінність переведення від переміщення і відсторонення 26
51. Підстави припинення трудового договору 27
52. Припинення трудового договору за угодою його сторін 27
53. Особливості розірвання строкового трудового договору 27
54. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 28
55. Підстави і порядок звільнення працівника з ініціативи власника 28
56. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору 28
57. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників 29
58. Дисциплінарні звільнення з роботи і їх правові наслідки 29
59. Звільнення у зв’язку з невідповідністю працівника посаді, яку він обіймає 30
60. Роль профспілки у звільненні працівника з ініціативи власника 30
61. Додаткові підстави звільнення працівника з ініціативи власника 30
62. Особливості звільнення працівників за скороченням штату чи зменшенням історичних умов праці 31
63. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового  договору 31
64. Правове значення і розміри вихідної допомоги 32
65. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового договору 32
66. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку 33
67. Поняття і види робочого часу 33
68. Види робочого тижня і їх запровадження 33
69. Спільні і відмінні ознаки скороченого і неповного робочого часу 33
70. Графіки змінності і гнучкі графіки роботи 34
71. Поняття режиму робочого часу і облік робочого часу 34
72. Особливості роботи напередодні святкових, неробочих днів і в нічний час 35
73. Правове регулювання надурочних робіт 35
74. Чергування на підприємстві і його правові наслідки 35
75. Поняття відпочинку і його види 36
76. Перерви протягом робочого дня, тижня 36
77. Вихідні, святкові і неробочі дні 36
78. Поняття і види відпусток 37
79. Право на відпустку і визначення її тривалості 37
80. Щорічна основна відпустка і її тривалість 37
81. Додаткові відпустки і порядок їх надання 38
82. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку 38
83. Трудовий стаж і право на додаткову щорічну відпустку 39
84. Право на повну тривалість  щорічної відпустки при настанні 6 місяців безперервної роботи 39
85. Черговість використання відпусток 40
86. Право на щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час 40
87. Перенесення, поділ відпустки, відкликання з відпустки 40
88. Навчальні і творчі відпустки 41
89. Поняття, види і порядок надання соціальних відпусток 41
90. Правове забезпечення оплати відпусток (кошти на оплату, відрахування) 42
91. Компенсація при не використанні щорічної відпустки 42
92. Право і суб’єкти відпусток без збереження заробітної плати 42
93. Види органів по нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки 43
94. Поняття і форми оплати праці 43
95. Норми праці та їх юридичне значення 43
96. Тарифна система і її елементи 44
97. Поняття і види систем оплати праці 44
98. Відрядна система оплати праці і її різновиди 45
99. Середній заробіток і порядок його обчислення 45
100. Обмеження відрахувань із заробітної плати 46
101. Гарантійні виплати і доплати 46
102. Компенсаційні виплати 47
103. Закон України про оплату праці (загальна характеристика) 47
104. Правові методи регулювання заробітної плати 47
105. Виплата заробітної плати: місце, строк, час 48
106. Поняття і правові методи забезпечення трудової дисципліни 48
107. Поняття і види дисциплінарної відповідальності 49
108. Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування 49
109. Заходи громадського впливу у забезпеченні трудової дисципліни 49
110. Поняття, види і відповідальність за прогул 50
111. Спеціальна дисциплінарна відповідальність і сфера її застосування 50
112. Правове регулювання заохочень за сумлінну працю 50
113. Інші правові заходи, що можуть застосовуватись до порушників трудової   дисципліни 51
114. Поняття і правове значення матеріальної відповідальності 51
115. Підстави і умови матеріальної відповідальності 52
116. Види матеріальної відповідальності 52
117. Обмежена матеріальна відповідальність 52
118. Повна матеріальна відповідальність і випадки її застосування 52
119. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди 53
120. Підвищена матеріальна відповідальність і випадки її застосування 54
121. Порядок визначення заподіяної шкоди 54
122. Порядок відшкодування заподіяної шкоди 55
123. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові 55
124. Поняття охорони праці і правове забезпечення здорових і безпечних умов праці 56
125. Закон України про охорону праці (загальна характеристика) 56
126. Медичні огляди й інструктажі як правові заходи з охорони праці 56
127.  Поняття, розслідування, реєстрація, оформлення і облік нещасних випадків 57
128. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 57
129. Правова охорона праці жінок 58
130. Правова охорона праці неповнолітніх 58
131. Охорона праці осіб з пониженою працездатністю 59
132. Види органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 59
133. Види відповідальності винних осіб у порушенні норм і правил з охорони праці 59
134. Правове забезпечення поєднання роботи з навчанням 60
135. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів 60
136. Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів 60
137. Правова організація і компетенція КТС 61
138. Види строків по розв’язанню трудових спорів 61
139. Види КТС і порядок їх створення 61
140. Розгляд трудових спорів у КТС 61
141. Прийняття рішень КТС і порядок їх виконання 62
142. Розгляд трудових спорів у судовому порядку 62
143. Трудові спори в порядку підлеглості 63
144. Колективні трудові спори(конфлікти) і органи по їх розв’язанню 63
145. Порядок обчислення строків, що виникають із трудових спорів 63
146. Співвідношення норм законодавства України про працю з міжнародно-правовими нормами про працю 64
147. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні трудових відносин. Правове значення Конвенцій і Рекомендацій МОП у регулюванні праці 64

Рік написання роботи:    2013

Оформити попереднє замовлення
Тема повідомлення:
Тема роботи (вказана вище плану роботи):
№ роботи (вказаний вище, після теми роботи):
Уточнення по роботі чи оплаті:
Варіанти оплати:
Телефон Замовника (Обов'язкове поле):
E-mail Замовника (Обов'язкове поле):

Вартість готових робіт з сайту:
Реферат - 2 грн. за сторінку
Курсова робота - 3 грн. за сторінку
Дипломна робота - 4 грн. за сторінку
Бізнес-план - 150 грн. за роботу
Відповіді на іспит, шпаргалки - 100 грн. за предмет

Проглянути зміст роботи і придбати її можна в офісі студії.
Якщо Ви не в Києві або Вам не зручно під'їжджати в офіс, заздалегідь проконсультувавшись з менеджером студії роботу можна отримати  по електронній пошті після 100% -ої оплати по банківських реквізитах студії
У вартість роботи включено електронний варіант роботи без роздруку.
Придбані готові роботи студії не підлягають поверненню і допрацьовуються тільки за додаткову вартість.

Можливе виконання роботи з цієї тематики на замовлення. т 8(044) 599-69-86
Категорія: Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки по праву | Додав: ise3
Переглядів: 134 | Завантажень: 0
Послуги
Розклад роботи
Партнери сайту
 • Посилання
 • Статистика

   

   
  Copyright © 2018informative studio Expert 
  Вся інформація, розміщена на веб-сайті http://studiya-expert.at.ua/ включаючи статті, тексти, фото-, аудіо-та відеоматеріали, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір і розташування матеріалів є власністю інформаційної студії Експерт та об'єктом авторських прав, охороняється відповідно до законодавства про захист авторських прав.
   
  Яндекс цитирования