Замовити курсову, дипломну, контрольну роботу, диссертацію

курсові роботи, дипломні роботи, дисернтації

C 11:00 до 19:00 (пн-пт)


Меню сайту
Пошук готових
Курсових, Дипломних
Категорії розділу
Дипломна робота по психології
Курсова робота по психології
Реферат, контрольна по психології
Питання до іспиту, екзамену, шпаргалки по психології
Свята
Праздники Украины
Головна » Перейти до списку дисциплін » Психологія » Реферат, контрольна по психології

Теми з психологія праці
17.09.2014, 16:55

Тема:    Теми  з психологія праці  

Дисципліна виконання роботи:    Психологія праці    

№ роботи:    23018    

вид роботи:    контрольна    

Обсяг виконаної роботи:    76    сторінок.    

Зміст виконаної роботи:

Тема 1 6
1. Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору 6
2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб’єкт праці як складна єдність когнітивних, мотиваційних і операційних складових? 7
3. 3 якою теорією пов’язані перші наукові дослідження в галузі психології праці? 8
4. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора 8
5. Назвіть періоди та етапи становлення психології праці як галузі науки 9
Тема 2 11
1. Дайте характеристику предмету психології праці як науки 11
2. Які завдання вирішувала психологія праці на різних етапах соціокультурного розвитку нашої країни? 12
3. Які принципи психології праці вам відомі? 12
4. Який існує зв’язок між принципами, підходами і методами психології праці? 13
5. Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається в ході історичного розвитку психології праці 14
Тема 3 15
1. Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці 15
2. Якими критеріями визначаються зв’язки психології праці з непсихологічними конкретними науками? Надайте характеристику 17
3. Чи існує зв’язок психології праці з іншими психологічними науками? Відповідь обґрунтуйте та наведіть приклади 18
4. Чи згідні ви з твердженням, що різноманітність психічного життя суб’єкта праці можна звести до трьох груп психічних явищ 19
5. Чи правдиві такі судження: «праця не завжди професійна діяльність, а професійна діяльність не завжди є працею ...»? Наведіть приклад, коли ці судження мають сенс 20
Тема 4. 21
1. Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував трудовий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади? 21
2. Яким загальним вимогам повинні відповідати методи психологи праці? 21
3. Назвіть основні методи психології праці, чому вони так називаються? 23
4. Які класифікації методів у психології праці вам відомі? Наведіть характеристику однієї з них 24
5. Які методи було застосовано у Хотторнських експериментах? Який їх результат? 24
Тема 5. 26
1. Чим зумовлена ефективність ергатичної системи? 26
2. Що характеризує працю як специфічну форму людської активності? 27
3. Які основні компоненти трудової діяльності працівника? 28
4. Як забезпечується контроль за процесом виконання трудової діяльності? Якою є послідовність етапів формування трудових навичок? 28
5. Що є показником досконалості трудових навичок? Що означає для людини процес оволодіння трудовою діяльністю? 30
Тема 6. 31
1. Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова 31
2. Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим 33
3. Які психічні регулятори праці вам відомі? Наведіть їх характеристику 34
4. Поняття «професія» може бути представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх 34
5. У чому полягають вимоги до кваліфікаційної характеристики спеціаліста? 35
Тема 7 35
1. Які аспекти професіогенезу вам відомі? Загальна закономірність професіогенезу полягає в тому, що 35
2. Яка мета вашого індивідуального професійного розвитку? 36
3. Які особливості повинен мати сучасний фахівець щоб відбутися в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте свою відповідь 37
4. За яких умов формується професійна ідентичність? В чому специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності? 38
5. Які відомі вам рівні професіоналізації? Наведіть характеристику одного з них 38
Тема 8. 39
1. Термін професійна орієнтація в психології використовується у двох значеннях. Дайте їх розгорнуту характеристику. Чим відрізняються поняття орієнтування в професії та професійна орієнтація? 39
2. Назвіть відомі вам методи професійної консультації 40
3. У системі професійної орієнтації одними з складових є професійний відбір та професійний добір. Що між ними спільного? Чим вони відрізняються? 41
4. Назвіть відомі вам концепції розвитку суб’єкта професійної діяльності протягом всього життя? 41
5. Однією з сучасних умов професійної успішності є неперервність професійної освіти. Яким чином це може відбитися на системі профорієнтації населення? 43
Тема 9 44
1. Що означає поняття «мотив»? 44
2. Дайте визначення поняття «мотивація» 44
3. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку? 44
4. Американський психолог Маслоу розробив ієрархічну теорію потреб. Назвіть основні потреби особистості та розкрийте їх взаємозв’язок 45
5. Назвіть відомі Вам методи дослідження мотивів? 46
Тема 10. 47
1. При співвіднесенні типів та рівнів самовизначення можуть простежуватися парадоксальні ситуації, коли особа, яка самовизначається за «особистісним» типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою особистістю. Наведіть приклад, коли так буває 47
2. Які типи значущого відношення до професії вам відомі? Який тип наявний у вас? 48
3. Дайте змістовну характеристику системи професійної орієнтації 48
4. Назвіть сучасні психологічні проблеми професійної адаптації 50
5. Наведіть приклади трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. Відповідь обґрунтуйте 50
Тема 11. 51
1. Чи може у працівника з адекватної самооцінкою виникнути стан психологічної кризи? 51
2. Чи правильним є твердження про те, що «для підлітків, які стоять на порозі самостійного життя часто більш важливими виявляються високі типи самовизначення (життєвий, особистісний і т. ін.) при поки що несформованих рівнях самореалізації за цими «типами» 52
3. Яке з суджень найбільш відповідає сучасним вимогам: «...освіта на все життя»; « ... освіта впродовж життя ...». Обґрунтуйте свою відповідь 53
4. Які чинники зумовлюють становлення професіонала? 54
5. Охарактеризуйте методи оцінки професійної спрямованості та пізнавальних інтересів оптанта 55
Тема 12. 56
1. Назвіть основні ознаки суб’єкта праці 56
2. Як співвідносяться поняття «індивід», «суб’єкт праці» та індивідуальність 57
3. Що є фундаментальним рушієм людської активності 58
4. Що таке спрямованість особистості? 59
5. Як пов’язані між собою самооцінка працівника та рівень домагань 60
Тема 13. 61
1. Чим вимірюється продуктивність праці? 61
2. Розкрийте зв’язок понять «продуктивність» та «працездатність» трудової діяльності 61
3. Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяльності? 63
4. Завершіть речення: «Готовність до трудової діяльності це» 63
5. Відомо, що функціональні стани організму особи змінюються протягом доби, тижня і т. ін. Одним із станів є психічна втома. Які види втоми вам відомі? За яких умов вони виникають? 64
Тема 14. 65
1. Розкрийте сутність понять «професіограма» та «професіокарта» трудової діяльності 65
2. Завершіть речення: «Професіоналізм це ...». Дайте порівняльну характеристику понять «майстерність» та «про фесіоналізм» 66
3. Як ви розумієте поняття «професійне акме»? Завдяки яким чинникам його можливо досягти? 67
4. Розкрийте зміст концепції стилів професійної діяльності за Толочек В.О 68
5. Складіть психограму фахівця вашої професійної діяльності 69
Тема 15. 71
1. Чи може офіційна зміна статусу члена групи вплинути на його неофіційний статус? Чи може особистість здобути в колективі статус, що не відповідає критеріям реальної цінності як члена групи? 71
2. Чим зумовлена внутрішньо-групова диференціація групи? 73
3. Які психологічні чинники формують референтну групу особистості? Чи завжди референтна група є для особистості взірцем позитивних еталонів поведінки, особистісних якостей? 73
4. Спілкуючись між собою, співрозмовники іноді не можуть знайти спільної думки. Визначте ймовірні причини, які можуть ускладнювати процес взаєморозуміння 74
5. Чи завжди конформізм характеризується неузгодженістю реальної поведінки особистості та її внутрішньої позиції? 76

Рік написання роботи:    2014

Оформити попереднє замовлення
Тема повідомлення:
Тема роботи (вказана вище плану роботи):
№ роботи (вказаний вище, після теми роботи):
Уточнення по роботі чи оплаті:
Варіанти оплати:
Телефон Замовника (Обов'язкове поле):
E-mail Замовника (Обов'язкове поле):

Вартість готових робіт з сайту:
Реферат - 2 грн. за сторінку
Курсова робота - 3 грн. за сторінку
Дипломна робота - 4 грн. за сторінку
Бізнес-план - 150 грн. за роботу
Відповіді на іспит, шпаргалки - 100 грн. за предмет

Проглянути зміст роботи і придбати її можна в офісі студії.
Якщо Ви не в Києві або Вам не зручно під'їжджати в офіс, заздалегідь проконсультувавшись з менеджером студії роботу можна отримати  по електронній пошті після 100% -ої оплати по банківських реквізитах студії
У вартість роботи включено електронний варіант роботи без роздруку.
Придбані готові роботи студії не підлягають поверненню і допрацьовуються тільки за додаткову вартість.

Можливе виконання роботи з цієї тематики на замовлення. т 8(044) 599-69-86
Категорія: Реферат, контрольна по психології | Додав: ise3
Переглядів: 189 | Завантажень: 0
Послуги
Розклад роботи
Партнери сайту
 • Посилання
 • Статистика

   

   
  Copyright © 2018informative studio Expert 
  Вся інформація, розміщена на веб-сайті http://studiya-expert.at.ua/ включаючи статті, тексти, фото-, аудіо-та відеоматеріали, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір і розташування матеріалів є власністю інформаційної студії Експерт та об'єктом авторських прав, охороняється відповідно до законодавства про захист авторських прав.
   
  Яндекс цитирования